MarcSchuurman.nl hanteert de algemene voorwaarden die zijn aanbevolen door de Kamer van Koophandel te Utrecht. Deze voorwaarden zijn opgesteld in situaties van geschillen duidelijkheid te verschaffen over de juistheid van handelen. De voorwaarden zijn zowel opgesteld voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

In het kort de belangrijkste voorwaarden:

1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker; MarcSchuurman.nl

2. Het is van belang dat de opdrachtgever op de hoogte is van de voorwaarden voordat de opdrachtbevestiging wordt getekend.

3. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is ingesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is ingesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.

5. De contractduur tussen opdrachtgever en gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indienen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.Betaling dient steeds tussen de geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Gebruiker is aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

Zie hier de volledige en uitgebreide Algemene Voorwaarden. Deze is tevens gedeponeerd bij de KvK te Utrecht